Jdi na obsah Jdi na menu

Hrad Freudenstein - Šlikovka

7. 9. 2016

dscn0768.jpg

Mgr. Lukáš Hanzl

 

Téměř současně se zahájením těžby stříbra a založením Jáchymova, zde vzniklo pozdně středověké opevnění chránící novou osadu pod sebou. Zámek byl postaven r. 1517 Janem Münichem pro Štěpána Šlika. Obdélníkové opevnění bylo 65 x 50 m na severovýchodním a jihozápadním rohu stály válcová bateriová věž o průměru věže 8 metrů a tloušťce stěn 1,7 m a dělová bašta, otevřená do prostoru hradu. Hradba byla 1,5 metru silná,  uvnitř  podél ní se nacházely hospodářské a obytné objekty. Neúspěšné povstání v r.1547 českého státu, do kterého se zapojili Šlikové a obec Jáchymov, znamenalo konečné dovršení královské vlády nad Jáchymovem. Potom na zámku sídlil vrchní královský hejtman Bohuslav Felix Hasištejnský z Lobkowic. V 90. letech 16. století byl hrad opravován a stavebně upravován. Za stavovského povstání z let 1618-1620 držel zámek společně s městem Mansfeld. Po odchodu jeho vojáků dorazila císařská posádka, nezdržela se však dlouho a přes Jáchymov pronikaly do nitra Čech oddíly protestantských záškodníků. Když r. 1634 Švédové vpadli pod velením generála Banera do Čech, obsadili Jáchymov. Zámek byl při dobývání těžce poškozen dělostřeleckou palbou a shořel. Ponechán svému osudu se postupně rozpadl a zdivo bylo používáno jako stavební materiál. Jihozápadní menší 12 m vysoká věž, sloužila v 18. a 19. století jako skladiště báňského úřadu. Severovýchodní, větší věž, nyní 19 m vysoká byla v 19. století zastřešena novou kuželovitou střechou s lucernou a přizpůsobena pro byt městského hlídače.

 

freudenstein-obraz.jpg

 

Jedinečnost Münichovi architektonické koncepce spočívá v maximálním využití terénu. Vrcholek kopce odtěžil lom, který poskytl stavební materiál a současně upravené plató pro stavbu hradu. Zaklesnutím hradu několik metrů pod úroveň okolí, jej učinil odolným proti dělostřelbě z předpolí hradu, zejména tak chránil patu a tělo hradby. Pravě tohoto morfologického rysu si předešlí badatelé příliš nevšímali, přitom je pro pochopení obranné strategie Freudensteinu zásadní. Zásadní je i pro jeho typologické zařazení. Na rozdíl od dřívějších hradů, je Freudenstein blíže pozdějším pevnostem.  V nejpřístupnější východní části hlavní obranu převzala kurtina (hradba) posílená na jižní straně výše uvedenou dělovou baštou. Proti vzdálenějším potencionálním pozicím z nichž mohl nepřítel artilerií ohrožovat hrad na Kohlebergu (vršek severně od hradu) a přes údolí ležícím Turkneru, postavil do severovýchodního nároží bateriovou věž. Uvedená řešení, zde reagují moderním originálním způsobem na rozvoj dělostřelectva. Terénní deprese před hradem mylně v minulosti pokládaná za příkop s vlastním hradem patrně vůbec nijak nesouvisí. Plató na severní straně hradu se zbytky sypaných valů sloužilo patrně za Švédů jako palpost pro děla. Nedávné teorie o nedokončení hradu jsou ve světle historických i ikonografických materiálů naprosto nesmyslné. Z historických pramenů máme doklady nejméně o dvou stavebních fázích. Dost často se záchodový ryzalit přistavěný k jihozápadní baště, zaměňuje za baštu, v některých článcích dokonce za dělovou. Toto zařízení nemělo žádnou vojenskou funkci, nýbrž sloužilo jako docela obyčejný záchod. Přistavěno k baště však bylo opožděně, patrně až v rámci přestavby.

 

jachymov-i.jpg

 

Annotation:

Almost simultaneously with the commencement of mining silver and the emergence in Jáchymov (1516), was created here late medieval fortifications protecting the new settlement down. The castle was built 1517 Johann Münich for Stephen Slik.  Rectangular fortification plan was 65 x 50 m in the northeast corner stood and the southwest bastion, a cylindrical tower diameter of 8 meters and the thickness of walls 1.7 m. The fortification wall, 1.5 meters thick, around the perimeter of the residential and farm buildings. Abortive uprising in 1547 Czech state in which they engage Sliks and municipality Jáchymov, meant the final consummation of the royal government over Jachymov. Upper Sliks tithe was withdrawn and the castle is settled chief royal governor Bohuslav Felix Hasištejnský from Lobkowicz. For estates rebellion of 1618-1620 held it together with the city of Mansfeld soldiers after their departure there was an imperial garrison. When r. 1634 Swedes invaded under the command of General Baner to Bohemia, one of them occupied Jáchymov. The castle was then in conquering heavily damaged by artillery fire and burned. Left to its fate gradually disintegrated and masonry walls was reconsidered as a building material. Southwestern smaller tower, 12 m and finished newer roof, served in the 18th and 19th centuries as a powder warehouse of the Mining Office. Northeast, larger tower, now 19 m high, adapted to dwelling for city watchman.

 

fotothek_df_tg_0000132_ballistik_-_quadrant_-_kanone.jpg