Jdi na obsah Jdi na menu

naše turistické zajímavosti / our tourist attractions

 

Ostrov is a town in the Karlovy Vary Region of Czech Republic. It is located about 10 kilometres northeast of Karlovy Vary. The origin of the settlement traces back to the beginning of the 13th century. Ostrov was the town of king with certainty from 1331. In the following centuries, the city fell into servitude and parochialism, but it was also the residence of many important European families. 

Ostrov je město v Karlovarském kraji České republiky. Nachází se asi 10 km severovýchodně od Karlových Varů. Původ osady sahá až do počátku 13. století. Stal se městem s jistotou od roku 1331. V následujících staletích upadlo město do poddanství a provinčnosti, ale bylo i rezidencí mnoha významných evropských rodů. 

barock  castle - barokní zámek

His origins are unknown. At the end of the 15th century or in the first half 16th century, the familli Schlick was build the castle in Ostrov. Later the castle was owned by the Princes of Lauenburg, Margraves of Baden and Grand dukes of Tuscany. Also belonged to the emperors Holy Roman Empire and Austria. They all left their "footprints".The castle is now the local authority.

Jeho počátky jsou neznámé. Na konci 15. nebo první polovině 16. století, rodina Šliků byl postavila zámek v Ostrově. Později náležel knížatům z Lauenburgu, markrabatům Bádenským, rakouským i římským císařům, Velkovévodům toskánským, kteří se všichni podepsali na jeho podobě. Nyní zámek slouží potřebám městského úřadu.

 

               

               

monastery complex

In the year 1666 Duchess of Saxen-Lauenburg Anna Magdalena founded a monastery and monastic college for Piarists.The architect and builder Martin Reiner to build a monastic complex and its consecration took place in 1674. The Part of the areal is the family tomb of Lauenburg.

V roce 1666 vévodkyně Sachsen-Lauenburg Anna Magdalena založila klášterní kolej piaristů.  Klášterní komplex vybudoval architekt a stavitel Martin Reiner. Jeho vysvěcení se konalo v roce 1674. Součástí areálu je i rodinná hrobka Lauenburků.

 

                   

 

Red Tower of Death

 

At the time of the communist regime the comunist party liquidated its opponents, but also innocent people through work in the uranium mines. The worst was the Red Tower of Death, where of prisoners were sentenced de facto to death. The uranium was used in the soviet nuclear program of weapons.

V době komunistického režimu komunistická strana likvidovala své odpůrce, ale i nevinné lidi skrze práci v uranových dolech. Nejhorší byla Rudá věž smrti, kde byli vězni odsouzeni de facto na smrt. Uran byl použit v sovětském nukleárním zbrojním programu.

 

 

               

 

Hauenstein

 

The castle was built in the 13th century. The first known owner was Mikuláš Winkler, who sold Hauenštejn to the monastery in Doksany. King John of Luxemburg and his son Charles IV enlarged the castle‘s domain. Schliks famili rebuilt the castle in the renaissance style after 1500. After 1663 the castle belonged to the Saxe-Lauenburg ducal family and it became part of the Ostrov domain. The castle was in the hands of the Baden family from 1689. When the last member of the family died in 1782, the property of the Badens in Bohemia was inherited by the family of Habsburg - Lotringen. Emperor Ferdinad I. (IV as Czech King) sold it to the Buquoy family in 1837. Countess Gabrielle Buquoy started to rebuild the castle in a romantic style. Ferdinand Buquoy continued the reconstruction under the influence of historism style, In 2000 Pavel Palacký, bought the castle from the village of Krásný Les and started with its sanitation.


Hrad byl postaven ve 13. století. Prvním známým majitelem byl Mikuláš Winkler, který prodal Hauenštejn klášteru v Doksanech. Král Jan Lucemburský a jeho syn Karel IV rozšířili hradní doménu. Šlikové přestavěli  zámek v renesančním slohu po 1500. Po 1663 zámek patřil vévodské rodině Sasko-Lauenburské a se stal součástí panství Ostrov. Zámek byl v rukou rodiny markrabat Badenských od roku 1689. Když poslední člen rodiny zemřel v roce 1782, zdědila zámek rodina Habsburků - Lotringen. Císař Ferdinad I. (V jako český král) prodal ho rodině Buquoyů v 1837. Hraběnka Gabriela Buquoyová začala s přestavbou zámku v romantickém stylu. Ferdinand Buquoy pokračoval s rekonstrukcí v historickém slohu. V roce 2000 koupil zámek Pavel Palacký od obce Krásný Les a začal s jeho sanací. 

 

               

 

 

next castles in the surrounding countryside / hrady v okolí